zaloguj się


Spotkanie modlitewne 20 lutego 2017

Słowo: Iz 43, 1-7

Ale teraz tak mówi Pan,
Stworzyciel twój, Jakubie,
i Twórca twój, o Izraelu:
«Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień.
Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.
Daję Egipt jako twój okup,
Kusz i Sabę w zamian za ciebie.
Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje.
Nie lękaj się, bo jestem z tobą.
Przywiodę ze Wschodu twe plemię
i z Zachodu cię pozbieram.
Północy powiem: "Oddaj!"
i Południowi: "Nie zatrzymuj!"
Przywiedź moich synów z daleka
i córki moje z krańców ziemi.
Wszystkich, którzy noszą me imię
i których stworzyłem dla mojej chwały,
ukształtowałem ich i moim są dziełem.

Interpretacja Słowa

W minioną sobotę świętowaliśmy 50-lecie katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Wydarzenie to było ważne dla każdego z nas. Jednak priorytetowa jest osobista relacja z Duchem Świętym.

W swoim Słowie Pan mówi, że wzywa każdego z nas po imieniu, cokolwiek by się nie działo obiecuje, że będzie obecny (będziesz szedł przez wodę nie utoniesz; będziesz szedł przez ogień nie spali ciebie).

Mówi Pan: Ja Bóg oddałem moje życie za ciebie, twoja wartość jest w tym, że jesteś kochany, a nie w tym, że jesteś super mówcą, nie wypływa z tego, że masz dużo czasu i możesz mi służyć. Powołuję cię ponieważ ciebie kocham, potrzebuję cię takiego jakim jesteś dziś!

Dla Boga nie mają znaczenia strony świata, odległość. Powołuje z każdego miejsca (z Sali teatralnej, sprzed internetu). Boża Miłość jest faktycznym źródłem tego, że możemy kochać i służyć.

                   opr. Klaudia Król 

Spotkanie modlitewne 13 lutego 2017

Słowo: Mk 10, 17-22

Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»  Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Interpretacja Słowa - D. Jeziorny

Konferencja - "Post" - o. P. Sawiak SJ

Na spotkaniu o. Paweł wygłosił konferencję o działaniu postu. Post jest działaniem związanym z walką duchową. W świecie duchowym post ma nas umocnić. Bóg zaprasza nas do postu. Kiedy pościmy niebo walczy za nas w różnych sytuacjach. Post nastraja nas na słuchanie Boga. Pościć możesz o chlebie i wodzie i do tego zjeść owoce.

Mamy pięć kroków postu:

1) Wybierz sobie jeden dzień na post np. od kolacji do kolacji.

2) Nie masz angażować całego świata, że pościsz. Bądź radosny i nie skupiaj się, że jest Ci źle.

3)W trakcie postu módl się i przyzywaj Ducha Świętego. Ma to być modlitwa regularna i częsta.

4)Karm się Śłowem Bożym – czytaj Pismo Święte, gdy tylko zaczyna wzywać głód.

5) Owoce postu – Bóg pokazuje Ci do czego jesteś przywiązany. Z wdzięcznością proś Boga by przemieniał Twoje życie.

opr. Dominika Karolak


 

Spotkanie modlitewne 06 lutego 2017

Słowo: 1 Kor 13, 1-7

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
 nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

Konferencja - "Modlitwa wstawiennicza" - K. Bendarska

Św. Paweł w Hymnie o miłości pokazuje, jaka jest miłość i jak może wpływać na nas. Miłość jest siłą, którą wywołuje Duch Święty w naszym sercu albo przez doświadczenie, że jesteśmy kochani przez drugą osobę, albo przez duchowe doznanie miłości Boga. Miłość jest cierpliwa i otwarta na drugiego człowieka. Miłość jest łaskawa, dobra, szczera, uczciwa i ma moc uzdrawiającą. Miłość nie zazdrości i nie unosi się gniewem do drugiej osoby. Miłość, jeżeli prawdziwa to wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje.

opr. Paweł Głowacki

 


 Spotkanie modlitewne 23 stycznia 2017

 

Słowo: Ps 4, 7-9

Wielu powiada: «Któż nam ukaże szczęście?»
Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!
Wlałeś w moje serce więcej radości
niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina.
Gdy się położę, zasypiam spokojnie,
bo Ty sam jeden, Panie,
pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.

Na spotkaniu wybrzmiało dziękczynienie za owoce sesji „Cud uzdrowienia”. Po intensywnym czasie posługiwania zostaliśmy zaproszeni do wspólnego wypoczynku z Panem.

Konferencję wygłosiła Kasia Bednarska. Na wstępie oddała Chwałę Bogu za warsztaty dot. posługi modlitwą o uzdrowienie, które prowadził dla nas Marcin Zieliński. Następnie zaznaczyła, że wielkim darem dla naszej wspólnoty była sesja „Cud uzdrowienia”. Podziękowała Bogu za dary, które objawiły się w naszej wspólnocie podczas tego wydarzenia tj. jedność; miłość wzajemną; słowa miłosierdzia od osób, które zraniliśmy; przebaczenie.

 Zaznaczyła, że największym darem jest relacja z Bogiem. Z niej wypływa możliwość doświadczania Jego obecności i stawania w Jego autorytecie. W Bożej Obecności nasze emocje się wyciszają i możemy przyjąć Boże namaszczenie.  Przypomniała, że charyzmaty nie są konieczne do Zbawienia, ale Miłość jest. Podkreśliła także, że w czasie działania ważne jest rozeznawanie. Trzeba być czujnym, aby pójść w kierunku, który wskazuje Duch Święty.

Na zakończenie o. Paweł wskazał, abyśmy nie ulegli pokusie przypisywania sobie zasług, bo to Bóg działał i uzdrawiał. Zachęcił, abyśmy czynili wszystko na większą Chwałę Bożą.

opr. Klaudia Król Spotkanie modlitewne 16 stycznia 2017

 

Słowo: Mt 5, 13-16

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.  Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

 

Interpretacja Słowa 


Spotkanie modlitewne 9 stycznia 2017

 

Słowo: Ps 148, 1-12

Alleluja.
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach!
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!
Chwalcie Go, słońce i księżycu,
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.
Chwalcie Go, nieba najwyższe
i wody, co są ponad niebem:
niech imię Pana wychwalają,
On bowiem nakazał i zostały stworzone,
utwierdził je na zawsze, na wieki;
nadał im prawo, które nie przeminie.
Chwalcie Pana z ziemi,
potwory i wszystkie morskie głębiny,
ogniu i gradzie, śniegu i mgło,
gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo,
góry i wszelkie pagórki,
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
dzikie zwierzęta i bydło wszelakie,
to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate,
królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,
młodzieńcy, a także dziewice,
starcy wraz z młodzieżą
niech imię Pana wychwalają,

Konferencja - "Adoracja" - o. R. Recław SJ

Na spotkaniu o. Remi przedstawił nam temat Adoracji. Jest to stara forma modlitwy pochodząca z XII-XIII w.  W Adoracji widzimy bogactwo rozwoju Kościoła. Jest to bycie z ukochanym. Jak kogoś kochamy, to nie ma pytania co robić. Jestem przy Jezusie i czas mi mija a ja się cieszę. Kiedy mamy mnóstwo emocji w sobie i oddamy je na Adoracji to się wyciszamy. Zaczynamy słyszeć Boga. Pytamy Boga i dostajemy odpowiedzi. Jest to trudna forma modlitwy, która wymaga pokonania przeszkód. Jest to normalna rzecz jak u zakochanych.  Są różne formy randkowania z Bogiem: nie tylko klęczenie, ale też spacer czy rower z Nim. A co jest najlepsze dla Ciebie? Sprawdź.

U nas we wspólnocie jest możliwość Adoracji w godz. 15-17 w Kaplicy Świętego Krzysztofa obok Kościoła. Są plany, by to była Adoracja całodobowa.

opr.Dominika.Karolak 

Spotkanie modlitewne 2 stycznia 2017

 

Słowo: Łk 9, 12-17

Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść!» Oni odpowiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi». Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu!» Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

Rozeznanie Wspólnoty - B. Szkudlarek

Podczas ostatniego spotkania mieliśmy okazję podziękować Panu Bogu za wszystko, czego dokonał w naszym życiu w roku 2016. Pomodliliśmy się także o Jego błogosławieństwo i umocnienie w Nowym Roku. Zostaliśmy wezwani do tego, żeby się nie bać tego co nowe - bo wystarczy nam pięć chelbów i dwie ryby, czyli to co już mamy, żeby czynić naprawdę wielkie i ważne rzeczy.

Podczas spotkania lider wspólnoty, Bartek Szkudlarek, opowiedział o najważniejszych tematach, które jako wspólnota rozeznawaliśmy myśląc o tym, do czego zaprasza nas Pan Bóg dzisiaj, za pięć, czy dziesięć lat. W centrum rozeznawania znalazło się nasze miasto - Łódź, chociaż nadal będziemy jeździć z posługą do różnych miejsc Polski i świata. W planach mamy m.in. adorację posług w dni powszednie w godz. od 15:00 do 17:00; organizowanie eventów, przeprowadzenie parady ewangelizacyjnej w Łodzi; stworzenie nowego logo i profesjonalnej strony wspólnoty; organizację grupek dzielenia dla osób, które oglądają nas przez internet; towarzyszenie duchowe,dbanie o wewnętrzną integrację. Oprócz tego grupa "Młodość - lubię to" zostanie zaproszona do tego, żeby raz na dwa miesiące prowadzić spotkanie modlitewne połaczone z posługą muzyczną. Chcemy także wprowadzić Apostolstwo Modlitwy, czy np. stworzyć młodą Różę Różańcową. 

Pełna konferencja Bartka jest dostępna na stronie: https://youtu.be/OxmA_HIVua0.
 
Zapraszamy także na wspólnotowego facebooka do obejrzenia fotorelacji ze spotkania: https://www.facebook.com/pg/mocniwduchu/photos/?tab=album&album_id=716419035183493.
 
opr. Kasia J.

 

Spotkanie modlitewne 19 grudnia 2016

 

Słowo: Łk 2, 1-7

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

 Spotkanie modlitewne 12 grudnia 2016

 

Słowo: So 3, 14-17

Wyśpiewuj, Córo Syjońska!
Podnieś radosny okrzyk, Izraelu!
Ciesz się i wesel z całego serca,
Córo Jeruzalem!
Oddalił Pan wyroki na ciebie,
usunął twego nieprzyjaciela:
król Izraela, Pan, jest pośród ciebie,
nie będziesz już bała się złego.
Owego dnia powiedzą Jerozolimie:
«Nie bój się, Syjonie!
Niech nie słabną twe ręce!»
 Pan, twój Bóg jest pośród ciebie,
Mocarz - On zbawi,
uniesie się weselem nad tobą,
odnowi swą miłość,
wzniesie okrzyk radości.

Dzisiejsze słowo jest streszczeniem całego adwentu. Prorok Sofoniasz zaprasza nas do radości i do radosnego oczekiwania. Jesteśmy już na półmetku adwentu i trzecia niedziela adwentu to niedziela radości. Czas radości to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa razem z Maryją. Maryja nie oczekiwała przyjścia Pana Jezusa w smutku i w strapieniu, ale śpiewała Magnificat. Nie chodzi o radości emocjonalne np. Klaskanie tylko nasze serce się radowało.

Pan zamieszkał wśród nas i przyszedł do nas do każdego z nas. Nie zostawił nikogo z nas i nas nie opuścił i widzi nasze problemy, smutki, marzenia, radości, troski i chce dla nas jak najlepiej. Dlatego radujmy się na przyjście Pana Jezusa i przyjmujmy go do naszego serca z radością i czystym sercem.

opr. Paweł GłowackiSpotkanie modlitewne 05 grudnia 2016

Słowo: Jr 18, 1-6

Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: «Wstań i zejdź do domu garncarza; tam usłyszysz moje słowa». Zstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo: «Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? - wyrocznia Pana. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku.

W trakcie formacji o Bożym Miłosierdziu poznaliśmy Boga, który m.in. czekał i tęsknił; zostawił 99 owiec, aby odnaleźć jedną, zagubioną; wzruszał się i okazywał czułość. Zostaliśmy przekonani, że wygramy okazując Miłosierdzie. Był to czas, w którym Bóg nas kształtował.

Dziś Bóg powierza nam misje posklejania kogoś innego. Jesteśmy tymi, którzy pomagają Bogu lepić, podnosić innych. Moc do formowania innych otrzymujemy od Boga, z Niego mamy siłę do pomocy  <z Boga będzie owa przeogromna moc, a nie z was>. To Bóg czyni cuda!

Idąc lepić braci i siostry pamiętajmy, że sami możemy popękać tu i tam. Bóg jednak zawsze nas poskłada.

                                                                                                                                                             opr. Klaudia KrólWydawnictwo: Książki i Płyty | Zespół Mocni w Duchu | Szum z Nieba | o. Józef Kozłowski SJ | Dom Miłosierdzia

Ta witryna korzysta z plików cookie, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.