Regulamin Konkursu “Miesiąc z życia Wspólnoty”

1. Organizator, przedmiot i czas trwania Konkursu

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Miesiąc z życia wspólnoty Mocni w Duchu”, zwanego dalej Konkursem, jest Wspólnota Mocni w Duchu działająca przy ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź.
1.2. Konkurs trwa od 1 marca 2019 do 31 marca 2019 roku.
1.3. Przedmiotem Konkursu są fotografie przedstawiające działanie Wspólnoty w marcu 2019 roku.
2. Zasady ogólne Konkursu
2.1. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG lub PNG, dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli.
2.2. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
2.3. Każdy uczestnik może przesłać do 10 fotografii.
2.4. Nie zezwala się na stosowanie fotomontażu i kolaży oraz nanoszenie napisów, np. daty, nazwiska autora lub innych znaków graficznych, w tym logo.
2.5. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres konkurs.mocni@gmail.com w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 roku.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
3.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3.2. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
3.3. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
3.4. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 3.2, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz na warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników.
3.5. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji, uprawniającej do korzystania przez czas nieograniczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: zwielokrotniania i utrwalania wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską, wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą, publikacji na stronach internetowych Organizatorów, na profilach społecznościowych Organizatorów na potrzeby realizacji i promocji Konkursu.
3.6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, aby zdjęcia zgłoszone przez niego do udziału w Konkursie mogły być poddawane obróbkom, przeróbkom, adaptacji na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 3.5.
3.7. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik jednocześnie oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że posiada stosowne zgody na publikację i rozpowszechnianie wizerunku osób znajdujących się na fotografiach, o ile wymaga tego prawo. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii.
3.8. Uczestnik Konkursu przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833 z późn. Zmianami).
3.9. Organizator Konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z niniejszym Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które zostały wykonane wbrew zasadom etycznym.

4. Ocena zdjęć konkursowych i wynik Konkursu

4.1. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu będą publikowane w galerii na fanpage Wspólnoty i będą posiadały unikalny numer, który będzie wykorzystany podczas losowania nagrody.
4.2. Nagroda (zestaw gadżetów) zostanie wylosowana podczas transmisji na żywo przeprowadzonej na fanpage’u Wspólnoty.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody specjalnej, w przypadku, gdy uzna, że przesłane zdjęcie wyróżnia się na tle innych.
4.4. Decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
4.5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Wspólnoty http://wspolnota.mocniwduchu.pl oraz na stronie Wspólnoty w serwisie społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/mocniwduchu/.
4.6. Odbiór nagrody zostanie ustalony przez Organizatora drogą mailową lub telefoniczną po ogłoszeniu wyników Konkursu.
4.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.